ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบ
8 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 27 กุมภาพันธ์ 2024

การออกแบบ


 80 วิชา

ธุรกิจ
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

ธุรกิจ


 14 วิชา

การพัฒนาซอฟต์แวร์
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

การพัฒนาซอฟต์แวร์


 35 วิชา

การพัฒนาเว็บไซต์
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

การพัฒนาเว็บไซต์


64 วิชา

การถ่ายภาพ
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

การถ่ายภาพ


 74 วิชา

โซลาเซลล์
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 มีนาคม 2024

โซลาเซลล์


 12 วิชา

ปัญญาประดิษฐ์
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 มีนาคม 2024

ปัญญาประดิษฐ์


 20  วิชา

3D สามมิติและภาพเคลื่อนไหว
7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 2 มีนาคม 2024

3D สามมิติและภาพเคลื่อนไหว

 
9   วิชา