ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

8 รายวิชาทั้งหมด

การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
การออกแบบ
Preview Course

อาจารย์: ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศึกษา ทฤษฎี หลักการ กระบวนการออกแบบ และการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ภาพนิ่ง โลโก้ งานนำเสนอ เสียง วีดีทัศน์ ด้วยเว็บไซต์ในที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้เรียน สามารถรู้จักวิธีการผลิตสื่อดิจิทัลและเลือกใช้สื่อเหมาะสมในการนำเสนอผลงานกับกลุ่มเป้าหมาย น่าสนใจ มากที่สุด

 • (0)
 • การถ่ายภาพแฟชันฉบับมืออาชีพ
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  การถ่ายภาพแฟชันฉบับมืออาชีพ

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • Open AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  Open AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • การเขียนโปรแกรม Python
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  การเขียนโปรแกรม Python

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • โซลาเซลล์เพื่อการเกษตรกรรม
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  โซลาเซลล์เพื่อการเกษตรกรรม

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • การสร้างแบรนด์จากตัวตน
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  การสร้างแบรนด์จากตัวตน

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • Designing a Responsive Mobile Website using Muse
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  Designing a Responsive Mobile Website using Muse

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)
 • Introduction Web Design & HTML
  การออกแบบ
  Preview Course

  การออกแบบ

  Introduction Web Design & HTML

  Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

 • (0)